Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

41(1) Supplement 1(2007)
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

PLENARNA PREDAVANJA
SRPSKO SREDNJEVEKOVNO MEDICINSKO NASLEĐE- STRELA UPERENA U BUDUĆNOST
Pantović M
abstrakt
PRILOZI ZA ISTORIJU ZDRAVSTVA U KRAGUJEVCU I ŠUMADIJI
Matović Z
abstrakt
STO GODINA VELIKOG SKUPA SRPSKIH LEKARA U KRAGUJEVCU
Vuković Ž, Antić VM
abstrakt
ISTORIJAT SRPSKOG LEKARSTVA
O ZADUŽBINSKOJ BOLNICI KRALJA PETRA I KARĐORDEVIĆA U TOPOLI
Žikić J, Drekalović Z, Pesić V.
abstrakt
RAZVOJ PEDIJATRIJE U SREDNJEM BANATU
Stanimirov B.
abstrakt
OD OPŠTE (GRADSKE) BOLNICE DO KLINIČKOG CENTRA
Milojević Lj, Stojanović J, Milojević I.
abstrakt
RAZVOJ NEFROLOGIJE U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC
Lazarević T, Petrović D.
abstrakt
POČECI ORGANIZOVANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U GORNJEM MILANOVCU-PRVA BOLNICA
Pejović T.
abstrakt
MEDICINA U SENCI BOTANIKE: PROF DR. JOSIF PANČIĆ (1814-1888)
Gajić V, Mišić M, Mišić Z.
abstrakt
SRBIJA U DANIMA "VELIKE ISTOČNE KRIZE" 1875-1878, POČETAK HUMANITARNIH DELA, OSNIVANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE I PODODBORA U KRAGUJEVCU
Vuković Ž, Đoković N.
abstrakt
LEKARI VOLONTERI CRVENOG KRSTA
Milojević Lj, Bogdanović N, Jovanović Lj, Milojević I.
abstrakt
AUTOIMUNOST I AUTOIMUNSKE BOLESTI
FUNKCIJA ŠTITASTE ŽLEZDE I PRISUSTVO ANTITIREOIDNIH AUTOANTITELA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKIM BOLESTIMA VEZIVNOG TKIVA
Kostić I, Živančević Simonović S, Đukić A, Petrović R, Bukilica M, Jovanović S, Vidić Lj, Dimitrijević Lj.
abstrakt
UTICAJ ANTITIREOGLOBULINSKIH ANTITELA NA KONCENTRACIJU TIREOGLOBULINA IZMERENU IMUNORADIOMETRIJSKIM TESTOM
Stanojević M, Petrović M, Đukić A., Savin S, Dimitrijević Lj, Živančević Simonović S.
abstrakt
EFEKAT PROPILTIOURACILA NA FUNKCIJU FAGOCITA PERIFERNE KRVI KOD OSOBA SA HIPERFUNKCIJOM ŠTITASTE ŽLEZDE
Đukić A, Živančević Simonović S, Đurđević P, Baskić D, Zdravković N, Mladenović V, Jovanović I, Popović S, Radosavljević G, Arsenijević N,
abstrakt
PROCENA ZNAČAJA NIVOA TSH RECEPTORSKIH ANTITELA ZA PROGNOZU NASTUPANJA REMISIJE I POJAVU RECIDIVA GRAVESOVE BOLESTI
Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M.
abstrakt
UTVRĐIVANJE POUZDANOSTI POZITIVNOG I NEGATIVNOG NALAZA TRAB U KRVI ZA DIJAGNOZU IMUNOGENOG HIPERTIROIDIZMA
Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M.
abstrakt
TERAPIJA AMIODARONOM I MARKERI TIROIDNOG AUTOIMUNITETA
Aleksić Ž, Aleksić A, Mitov V, Jović M.
abstrakt
DINAMIKA PROMENE BIOHEMIJSKIH PARAMETARA GLIKOREGULACIJE TOKOM INDUKCIJE MALIH, PONOVLJENIH DOZA STREPTOZOTOCINA MIŠEVIMA SOJA C57BL/6
Zdravković N, Arsenijević N, Đukić A, Živančević Simonović S, Baskić D, Mladenović V, Jovanović I, Popović S, Đurđević P, Radosavljević G, Lukić M.
abstrakt
ULOGA GALAKTINA 3 U ConAINDUKOVANOM HEPATITISU
Radosavljević G, Jovanović I, Baskić D, Lukić M i Arsenijević N
abstrakt
ULOGA ST2 PROTEINA U ConAINDUKOVANOM HEPATITISU
Jovanović I, Radosavljević G, Baskić D, Lukić M i Arsenijević N
abstrakt
EPILEPSIJA I MULTIPLA SKLEROZA
Petrović M., Tončev G.
abstrakt
ZAMOR I DEPRESIJA KOD BOLESNIKA SA MUTIPLOM SKLEROZOM
Miletić Drakulić S, Knezević Z, Tončev G.
abstrakt
DIABETES MELLITUS: RESTROSPEKTIVNA ANALIZA KARAKTERISTIKA NOVOOTKRIVENIH PACIJENATA U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U KRAGUJEVCU
Veljković B.
abstrakt
AKUTNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA U RADU LEKARA HITNE POMOĆI
Milojević D, Gajić V, Gajić S, Jovanović B, Rašković A.
abstrakt
SLOBODNE TEME
SPONTANA I INDUKOVANA APOPTOZA LIMFOCITA PERIFERNE KRVI BOLESNIKA OBOLELIH OD BHRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Đurđević P,, Zelen I, Baskić D, Popović S, Arsenijević N .
abstrakt
ENZIMI GLUTATIONSKOG CIKLUSA KOD OBOLELIH OD HRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Zelen I, Đurđević P, Popović S, Radivojević S, Stojanović M, Jovanović I, Baskić D i Arsenijević N
abstrakt
KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE SA ESTROGEN, PROGESTERON I HER2 NEGATIVNIM (ERPRHER2) FENOTIPOM
Mitrović S, Knežević M, Stanković V, Mihajlović Z
abstrakt
TERAPIJSKI MONITORING VALPROATA
Milovanović JR, Janković SM
abstrakt
NAJČEŠĆI IZOLATI IZ HEMOKULTURA I NJIHOVA REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE
Ninković V, Ilić M, Zečević M
abstrakt
JACOBSENOV SINDROM PRIKAZ SLUČAJA
Bajić R, Gojković S
abstrakt
LAJMSKA BOLEST PRIKAZ SLUČAJA
Joksimović Stevanović D
abstrakt
MIKROINFLAMACIJA FAKTOR RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNI MORBIDITET BOLESNIKA SA ZAVRŠNIM STEPENOM BUBREŽNE SLABOSTI
Lazarevic T1, Anđelkovic N, Poskurica M, Stolic R, Petrovic D
abstrakt
PRIMENA FIBRINOLITIČKE TERAPIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM ISHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC
Bošković Matić T, Tončev G, Marković M
abstrakt
POSTEROLATERALNI PRISTUP KUKU KOD UGRADNJE TOTALNE PROTEZE PREDNOSTI I MANE
Ristić B, Grujović Z, Jovanović J, Grebović M, Đoković N, Stepanović Ž, Zecević A, Frišćić Ž, Vlajović S, Jovanović D, Stojadinović D, Milenković Ž, Kovačević R
abstrakt
UČESTALOST, LOKALIZACIJA I UZROCI LUMBOSAKRALNE RADIKULOPATIJE U NEUROLOŠKIH PACIJENATA
Petrović M, Gavrilović A, Tončev G
abstrakt
UZROCI CEREBRALNIH NAPADA KOD DECE HOSPITALIZOVANE NA DEČIJEM ODELJENJU ZC VALJEVO U JEDNOGODIŠNJEM PERIODU
Spasić S, Mihailović S, Jocić B, Ranković V, Grujičić T
abstrakt
TROMBOZA DUBOKIH VENA DONJIH EKSTREMITETA KAO ZNAK TUMORA U MALOJ KARLICI
Pejović T
abstrakt
ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI LIPAZE KOD PACIJENATA LEČENIH U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC PRELIMINARNI REZULTATI
Nedeljković TI, Vučković Z, Radivojević S, Radovanović J, ĐokićLišanin M, Golubović U, Lješević S, Jančić Lj i Stanojevic M
abstrakt
LIPIDNI STATUS KOD PACIJENATA SA DIJABETESOM I ATEROSKLEROZA
Golubović U, Radivojević S, ĐokićLišanin M, Vučković Z, Radovanović J, Jančić Lj i Nedeljković TI
abstrakt
REZULTATI LEČENJA PACIJENATA SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM U AMBULANTI OPŠTE MEDICINE
Vasović J, Nikolić M
abstrakt
OSNOVNE KLINIČKE ODLIKE PACIJENATA SA INFARKTOM MIOKARDA
Nikolić M, Vasović J
abstrakt
EDEM PLUĆA U RADU LEKARA HITNE POMOĆI KRAGUJEVAC
Jestrović N, Gajić V, Gajić S, Petković J, Jovanović B, Spasić M
abstrakt
UČESTALOST POZIVA ZAVODU ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC ZBOG BOLA U GRUDIMA
Petković, Tomović MS, Gajić V, Kitanović S
abstrakt
URGENTNA KARDIOLOŠKA STANJA U RADU HITNE POMOĆI KRAGUJEVAC
Spasić M, Gajić V, Jestrović N, Petković J, Jovanović B, Gajić S
abstrakt
HIPOGLIKEMIJSKA KOMA KAO POSLEDICA STRESA PRIKAZ SLUČAJA
Milojević D, Gajić V, Gajić S, Rašković A, Jovanović B
abstrakt
UČESTALOST I RASPROSTRANJENOST MALIGNIH NEOPLAZMI NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA
Radovanović S, Milić Č, Kocić S, Gajević G
abstrakt
INCIDENCA MORBIDITETA PACIJENATA U OPŠTOJ PRAKSI AMBULANTE "AERODROM" U KRAGUJEVCU
Gajić S, Gajić V, Jovičić M
abstrakt
VANHOSPITALNI MORTALITET SA KOMORBIDITETOM NA PODRUČJU GRADA KRAGUJEVCA
Gajić S, Gajić V, Jovanović B, Rašković A
abstrakt
DELIRIJUM TREMENS FAKTORI OD ZNAČAJA ZA MORTALITET
Ignjatović Ristić D, Obradovic Z, Markovic A, Lazarević J
abstrakt
NASILNE SMRTI NA PODRUČJU GRADA KRAGUJEVCA
Rašković A, Gajić V, Jovanović B, Gajić S, Milojević D
abstrakt
UPOTREBA IMUNOSUPRESIVNIH LEKOVA U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC U PERIODU OD 2000. DO 2006. GODINE
Ruzić Zečević D, Milovanović D, Folić M i Janković S
abstrakt
ANALIZA PRIJAVA NEŽELJENIH ALERGIJSKIH REAKCIJA NA LEKOVE U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC TOKOM PERIODA OD 5 GODINA
Folić M, Milovanović D, RužićZečević D i Janković S
abstrakt
ANTIOKSIDANTNA AKTIVNOST BIOFLAVONOIDA I ATEROSKLEROZA
Vidin M i Nedeljkovic TI
abstrakt
HIGIJENSKOSANITARNO STANJE U SEOSKIM AMBULANTAMA ŠUMADIJSKOG OKRUGA
Đonović N, Andrejević V, Radivojević B
abstrakt
ODVIKAVANJE OD PUŠENJA
Toković S, Bokan B, Mitrović S
abstrakt
STRES KOD RADNIKA HITNE POMOĆI
Jović M, Milutinović S, Živković D, Mladenović D, Videnović M
abstrakt
ZNAČAJ KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE LEKARA OPŠTE PRAKSE U PREHOSPITALNOJ PRIMENI MERA OSNOVNE ŽIVOTNE POTPORE
Gajić V, Rašković A, Milojević D, Gajić S, Jovanović B, Lazarević O
abstrakt
EDUKACIJA O DEKUBITUSU NA INTERNETU
Vlajić E, Cvetković Z
abstrakt