Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

42(1) Supplement 1(2008)
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

PLENARNA PREDAVANJA (radovi u celosti )
ANTIOKSIDATIVNA ZAŠTITA I OKSIDATIVNI STRES: BIOHEMIJSKE I PATOFIZIOLOšKE IMPLIKACIJE
Dušica Pavlović
PSIHIJATRIJA U DRUGIM GRANAMA MEDICINE
Diligenski V
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U TREĆEM ŽIVOTNOM DOBU
Vuković D
OKSIDATIVNI STRES (radovi u celosti )
POVEZANOST STADIJUMA HRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE I VREDNOSTI NEKIH ANTIOKSIDATIVNIH PARAMETARA
Zelen I, Đurđević P, Popović S, Stojanović M, Radivojević S, Baskić D, Arsenijević N
UTICAJ TERAPIJE BETA-BLOKATORIMA NA NIVO MARKERA OKSIDATIVNOG STRESA U PLAZMI PACIJENATA SA HRONIČNOM SRČANOM INSUFICIJENCIJOM
Davidović G, Živić Ž, Savović I, Irić-Ćupić V, Novokmet S
INDEKS LIPIDNE PEROKSIDACIJE U PACIJENATA SA DIJABETESOM I / ILI KORONARNOM BOLESCU
Nedeljković TI, Popovic-Katic M, Brakočević D, Jovic P
PRIMENJENA ISTRAZIVANJA OKSIDATIVNOG STRESA KOD KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA
Nedeljkovic TI, Jakovljevic V, Popovic-Katic M, Nedeljkovic II, Jovic P
UTICAJ PROGRESIJEMETABOLIČKOG SINDROMA X NA LIPOREGULACIJU I OKSIDATIVNI STRES U PACIJENATA SA KORONARNOM BOLEŠĆU
Bubanja D, Đukić A, Mladenović V, Đukić S, Đurđević P, Živančević Simonović S, Nešić J, Arsenijević N
UTICAJ OKSIDATIVNOG STRESA KOD AKUTNOG MIOKARDNOG INFARKTA
Popovic-Katic M, Nedeljkovic II, Nedeljkovic TI, Jakovljevic V i Jovic P
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA KOD DIABETES MELLITUSA I KORONARNE SRČANE BOLESTI
Nedeljkovic T, Jakovljevic V, Popovic-Katic M, Nedeljkovic II, Jovic P
SLOBODNI RADIKALI I EKSCITATORNE KISELINE KAO MEDIJATORI OŠTEĆENJA NEURONA
Jovanović Z
PSIHIJATRIJA U DRUGIM GRANAMA MEDICINE (radovi u celosti )
POLIMEDIKAMENTOZNO TROVANJE LEKOVIMA SA KARDIODEPRESIVNIM DEJSTVOM
Radovanović M, Miletić GM
KALIJUM KAO MOGUĆI PREDIKTOR DELIRIJUM TREMENSA
Ignjatović Ristić D, Lazarević J
DIJAGNOSTIČKE NEDOUMICE U POSTAVLJANJU DIJAGNOZE PANIČNIH I EPILEPTIČNIH NAPADA
Borovčanin M, Đukić Dejanović S, Janjić V
KONSULTATIVNI PREGLEDI PSIHIJATRA U VIŠEGODIŠNJEM PERIODU
Ignjatović Ristić D, Đukić Dejanović S, Ravanić D, Petrović D, Nikolić Labović S, Đoković D, Lazarević J, Radmanović B
ULOGA PSIHIJATRA U LEČENJU ORTOPEDSKIH PACIJENTA
Ignjatović Ristić D, Ristić B, Radmanović B
STAVOVI JAVNOSTI O HIPERKINETSKOM SINDROMU SA POREMEĆAJEM PAZNJE
Cvetković Brkić S, Radmanović B, ŠišmanovićM, Ignjatović Ristić D, Janjić V
MEDICINA U TREĆEM ŽIVOTNOM DOBU (radovi u celosti )
SOCIJALNA REHABILITACIJA INVALIDNIH STARIH DIJABETICARA
Markovic A, Nedeljkovic TI
LABORATORIJSKI NALAZI U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI ATEROSKLE-ROTSKE MIOKARDIOPATIJE
Nedeljkovic TI
ULTRASONOGRAFIJA HEPATOBILIJARNOG TRAKTA U STARIH
Đuric B, Nedeljkovic TI, Krstic M, Tomic D, Jankovic G
RETKE SEPTIČKE KOMPLIKACIJE NAKON LAPAROSKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE-PRIKAZ SLUČAJA
Pejović T
CATARACTA SENILE NUCLEARIS. PRIKAZ SLUCAJA
Kraus N, Vuleta V, Šarenac T, Nedeljkovic TI
SERUMSKI HEMOGLOBIN U STARIH ULKUSNIH BOLESNIKA
Nedeljkovic TI, Jakovljevic V, Novokmet S
LABORATORIJSKI NALAZI U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI ATEROSKLEROTSKE MIOKARDIOPATIJE
Nedeljkovic TI
HAUS KAASGRABEN - GERO SENIORENHEIM GMBH- DOM PENZIONERA U BEČU
Stupic Z, Dorner I, Nedeljkovic TI
ELEKTROLITNI POREMEĆAJI KOD STARIH OSOBA LEČENIH U BOLNICI
Zornić N, Milovanović D
KOMORBIDITET KOD STARIH SA PRELOMOM KUKA
Ristić B, Ignjatović Ristić D, Zečević Luković T, Jovanović N, Stojadinović I
SLOBODNE TEME (radovi u celosti )
UTICAJ KARVEDILOLA, BISOPROLOLA, PROPRANOLOLA I METOPROLOLA NA KRVNI PRITISAK I SRČANU FREKVENCU U TOKU LEČENJA HRONIČNE SRČANE INSUFICIJENCIJE
Davidović G, Jović M, Irić-Ćupić V
VISOKA INCIDENCIJA POREMEĆAJA KOAGULACIJE NAMEĆE POTREBU RUTINSKOG SKRININGA POREMEĆAJA HEMOSTAZE KOD ŽENA SA MENORAGIJOM
Đukić S, Anđelković N, Đukić A, Đurdjević P, Živančević S, Varjačić M, Mladenović V, Bubanja D, Nešić J, Antovic J
EKONOMIJA DIABETES MELLITUS-A TIP 2 TROŠKOVI OBOLJENJA VIŠESTRUKO PREVAZILAZE REPUBLIČKE PROCENE
Jakovljević M, Biorac N, Stefanović D , Janković S
LIPOREGULACIJA I FUNKCIJA FAGOCITIRAJUĆIH LEUKOCITA PERIFERNE KRVI OBOLELIH OD DIABETES MELLITUSA TIP 2
Nešić J, Mladenović V, Đukić A, Pantović S, Bubanja D, Đukić S, Živančević Simonović S, Arsenijević N
KARAKTERISTIKE LIPOREGULACIJE U OSOBA OBOLELIH OD DIJABETESA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
Mladenović V, Đukić A, Bubanja D, Đukić S, Nešić J, Đurđević P, Šipetić S, Pantović V
KOMPLIKACIJE DIABETES MELLITUSA U TERENSKOM RADU LEKARA HITNE POMOĆI KRAGUJEVAC I NIŠ
Milojević D, Gajić V, Radisavljević B, Dimić A, Gostović D
ANALIZA RADA INTERNISTIČKOG ODELJENJA CENTRA ZA URGENTNU MEDICINU KC "KRAGUJEVAC"
Radovanović MR
AKUTNI INFARKT MIOKARDA U STANJIMA HIPOKSIJE NEKARDIJALNOG POREKLA
Radovanović MR, Miletić GM
KORELACIJA KONCENTRACIJA AUTOANTITELA SRECIFIČNIH ZA TIREOIDNU PEROKSIDAZU ODREĐENIH KORIŠĆENJEM DVA RADIOIMUNOLOŠKA TESTA
Vrndić O, Živančević-Simonović S, Dimitrijević Lj, Stanojević M, Đukić A, Arsenijević N
UTICAJ PREVELIKE KONCENTRACIJE JODIDA NA PROLIFERACIJU PRIMARNIH KULTURA HUMANIH ĆELIJA ŠTITASTE ŽLEZDE
Kostić I, Ceselli D, Toller M, Moretti M, Curcio F, Ambesi Impiombato FS
CYP3A4 I CYP3A5 GENETSKI POLIMORFIZAM KOD SRBA
Đorđević N, Janković S, Bertilsson L, Aklillu E
ZNAČAJ NEONATALNOG ISPITIVANJA SLUŠNE FUNKCIJE
Živić Lj, Knežević J, Lukić G
USPEH LEČENJA NAGLOG GUBITKA SLUHA PRIMENOM RAZLIČITIH PROTOKOLA
Živić Lj, Stojanović S, Živić D
UTICAJ KOMUNALNE BUKE NA SAN I SPAVANJE STANOVNIŠTVA U KRAGUJEVCU
Ranković N, Đonović N, Belić M, Ranković J
KOMPJUTERSKA TEHNOLOGIJA I SAMOTRETMAN BOLESTI U ADOLESCENATA OBOLELIH OD DIABETES MELLITUSA TIP 1
Petrovic R, Sajic S
ZASTUPLJENOST GOJAZNOSTI KOD DECE PRED UPIS U ŠKOLU I STANJE UHRANJENOSTI
Stanimirov B, Repac V
BLEPHAROSPASMUS
Repac V, Vlatković Z, Stanimirov B, Vuković J
KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE SA LUMINALNIM FENOTIPOM
Mitrović S, Milosavljević M, Azanjac G, Ninković S
KLINIČKE I HISTOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE NE-MIKROCELULARNIH KARCINOMA PLUĆA
Milosavljević M, Mitrović S, Stojković D, Milisavljević S
MENINGIOMI - PETOGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA ANALIZA
Matić S, Mitrović S, Mihajlović Z, Milošev D
SPINALNI ŠVANOM DŽINOVSKIH RAZMERA
Milosavljević M, Mitrović S, Aćimović Lj, Mrvić S, Milisavljević S
UČESTALOST I KARAKTERISTIKE LOBULARNIH KARCINOMA DOJKE
Petrović D, Mitrović S, Stanković V, Milošev D
ZNAČAJ NOVIH PREPORUKA ZA ODREĐIVANJE HER-2 STATUSA U KARCINOMIMA DOJKE
Mitrović S, Stanković V, Milosavljević M, Nedović J, Ninković S
RAD NA PREVENCIJI BOLNIČKIH INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ŠUMADIJSKOG OKRUGA
Đonović N, Damjanov V, Andrejević V, Radivojević B
URINARNE INFEKCIJE - PROUZROKOVAČI I SENZITIVNOSTREZULTATI JEDNOGODIŠNJE STUDIJE
Bezarević A, Nikolić N, Ninković V
MONITORING TRADICIONALNIH ANTIEPILEPTIČKIH LEKOVA
Milovanović J, Janković S, Janković S
URTICARIA I ANGIOEDEM QUINCKE - JEDNOGODIŠNJA ANALIZA PACIJENATA LEČENIH U BOLNIČKIM USLOVIMA
Krstić NJ
POLNA DISTRIBUCIJA VODEĆIH NEZARAZNIH BOLESTI
Gajić S, Gajić V, Babić M
UČESTALOST PACIJENATA SA AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM U RADU LEKARA HITNE POMOĆI
Gajić V, Rakonjac V, Lazarević O, Mišić M, Milojević D
UČESTALOST PACIJENATA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA U RADU LEKARA HITNE POMOĆI
Mišić M, Gajić V, Lazarević O, Rakonjac V, Milojević D
UČESTALOST PACIJENATA SA HIPERTENZIJOM U RADU LEKARA HITNE POMOĆI
Rakonjac V, GajićV, Lazarević O, Mišić M, Milojević D
TRETMAN METABOLIČKOG SINDROMA PRIMENOM NEFARMAKOLOŠKIH PREPARATA- PRIKAZ SLUČAJA
Milojević D, Vladimir Gajić V
SUPER VADEMEKUM
Mandić D