Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


 

41(1) Supplement 1(2007)
ISSN 0350.1221.UDC.61.

SADRŽAJ

PLENARNA PREDAVANJA
SRPSKO SREDNJEVEKOVNO MEDICINSKO NASLEĐE- STRELA UPERENA U BUDUĆNOST
Pantović M
rad u celosti
PRILOZI ZA ISTORIJU ZDRAVSTVA U KRAGUJEVCU I ŠUMADIJIŠĐŽ
Matović Z
rad u celosti
STO GODINA VELIKOG SKUPA SRPSKIH LEKARA U KRAGUJEVCU
Vuković Ž, Antić VM
rad u celosti
ISTORIJAT SRPSKOG LEKARSTVA
O ZADUŽBINSKOJ BOLNICI KRALJA PETRA I KARĐORDEVIĆA U TOPOLI
Žikić J, Drekalović Z, Pesić V.
rad u celosti
RAZVOJ PEDIJATRIJE U SREDNJEM BANATU
Stanimirov B.
rad u celosti
OD OPŠTE (GRADSKE) BOLNICE DO KLINIČKOG CENTRA
Milojević Lj, Stojanović J, Milojević I.
rad u celosti
RAZVOJ NEFROLOGIJE U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC
Lazarević T, Petrović D.
rad u celosti
POČECI ORGANIZOVANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U GORNJEM MILANOVCU-PRVA BOLNICA
Pejović T.
rad u celosti
MEDICINA U SENCI BOTANIKE: PROF DR. JOSIF PANČIĆ (1814-1888)
Gajić V, Mišić M, Mišić Z.
rad u celosti
SRBIJA U DANIMA "VELIKE ISTOČNE KRIZE" 1875-1878, POČETAK HUMANITARNIH DELA, OSNIVANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE I PODODBORA U KRAGUJEVCU
Vuković Ž, Đoković N.
rad u celosti
LEKARI VOLONTERI CRVENOG KRSTA
Milojević Lj, Bogdanović N, Jovanović Lj, Milojević I.
rad u celosti
AUTOIMUNOST I AUTOIMUNSKE BOLESTI
FUNKCIJA ŠTITASTE ŽLEZDE I PRISUSTVO ANTITIREOIDNIH AUTOANTITELA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKIM BOLESTIMA VEZIVNOG TKIVA
Kostić I, Živančević Simonović S, Đukić A, Petrović R, Bukilica M, Jovanović S, Vidić Lj, Dimitrijević Lj.
rad u celosti
UTICAJ ANTITIREOGLOBULINSKIH ANTITELA NA KONCENTRACIJU TIREOGLOBULINA IZMERENU IMUNORADIOMETRIJSKIM TESTOM
Stanojević M, Petrović M, Đukić A., Savin S, Dimitrijević Lj, Živančević Simonović S.
rad u celosti
EFEKAT PROPILTIOURACILA NA FUNKCIJU FAGOCITA PERIFERNE KRVI KOD OSOBA SA HIPERFUNKCIJOM ŠTITASTE ŽLEZDE
Đukić A, Živančević Simonović S, Đurđević P, Baskić D, Zdravković N, Mladenović V, Jovanović I, Popović S, Radosavljević G, Arsenijević N,
rad u celosti
PROCENA ZNAČAJA NIVOA TSH RECEPTORSKIH ANTITELA ZA PROGNOZU NASTUPANJA REMISIJE I POJAVU RECIDIVA GRAVESOVE BOLESTI
Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M.
rad u celosti
UTVRĐIVANJE POUZDANOSTI POZITIVNOG I NEGATIVNOG NALAZA TRAB U KRVI ZA DIJAGNOZU IMUNOGENOG HIPERTIROIDIZMA
Aleksić A, Aleksić Ž, Mitov V, Jović M.
rad u celosti
TERAPIJA AMIODARONOM I MARKERI TIROIDNOG AUTOIMUNITETA
Aleksić Ž, Aleksić A, Mitov V, Jović M.
rad u celosti
DINAMIKA PROMENE BIOHEMIJSKIH PARAMETARA GLIKOREGULACIJE TOKOM INDUKCIJE MALIH, PONOVLJENIH DOZA STREPTOZOTOCINA MIŠEVIMA SOJA C57BL/6
Zdravković N, Arsenijević N, Đukić A, Živančević Simonović S, Baskić D, Mladenović V, Jovanović I, Popović S, Đurđević P, Radosavljević G, Lukić M.
rad u celosti
ULOGA GALAKTINA 3 U ConAINDUKOVANOM HEPATITISU
Radosavljević G, Jovanović I, Baskić D, Lukić M i Arsenijević N
rad u celosti
ULOGA ST2 PROTEINA U ConAINDUKOVANOM HEPATITISU
Jovanović I, Radosavljević G, Baskić D, Lukić M i Arsenijević N
rad u celosti
EPILEPSIJA I MULTIPLA SKLEROZA
Petrović M., Tončev G.
rad u celosti
ZAMOR I DEPRESIJA KOD BOLESNIKA SA MUTIPLOM SKLEROZOM
Miletić Drakulić S, Knezević Z, Tončev G.
rad u celosti
DIABETES MELLITUS: RESTROSPEKTIVNA ANALIZA KARAKTERISTIKA NOVOOTKRIVENIH PACIJENATA U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U KRAGUJEVCU
Veljković B.
rad u celosti
AKUTNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA U RADU LEKARA HITNE POMOĆI
Milojević D, Gajić V, Gajić S, Jovanović B, Rašković A.
rad u celosti
SLOBODNE TEME
SPONTANA I INDUKOVANA APOPTOZA LIMFOCITA PERIFERNE KRVI BOLESNIKA OBOLELIH OD BHRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Đurđević P,, Zelen I, Baskić D, Popović S, Arsenijević N .
rad u celosti
ENZIMI GLUTATIONSKOG CIKLUSA KOD OBOLELIH OD HRONIČNE LIMFOCITNE LEUKEMIJE
Zelen I, Đurđević P, Popović S, Radivojević S, Stojanović M, Jovanović I, Baskić D i Arsenijević N
rad u celosti
KARAKTERISTIKE KARCINOMA DOJKE SA ESTROGEN, PROGESTERON I HER2 NEGATIVNIM (ERPRHER2) FENOTIPOM
Mitrović S, Knežević M, Stanković V, Mihajlović Z
rad u celosti
TERAPIJSKI MONITORING VALPROATA
Milovanović JR, Janković SM
rad u celosti
NAJČEŠĆI IZOLATI IZ HEMOKULTURA I NJIHOVA REZISTENCIJA NA ANTIBIOTIKE
Ninković V, Ilić M, Zečević M
rad u celosti
JACOBSENOV SINDROM PRIKAZ SLUČAJA
Bajić R, Gojković S
rad u celosti
LAJMSKA BOLEST PRIKAZ SLUČAJA
Joksimović Stevanović D
rad u celosti
MIKROINFLAMACIJA FAKTOR RIZIKA ZA KARDIOVASKULARNI MORBIDITET BOLESNIKA SA ZAVRŠNIM STEPENOM BUBREŽNE SLABOSTI
Lazarevic T1, Anđelkovic N, Poskurica M, Stolic R, Petrovic D
rad u celosti
PRIMENA FIBRINOLITIČKE TERAPIJE KOD BOLESNIKA SA AKUTNIM ISHEMIČNIM MOŽDANIM UDAROM U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC
Bošković Matić T, Tončev G, Marković M
rad u celosti
POSTEROLATERALNI PRISTUP KUKU KOD UGRADNJE TOTALNE PROTEZE PREDNOSTI I MANE
Ristić B, Grujović Z, Jovanović J, Grebović M, Đoković N, Stepanović Ž, Zecević A, Frišćić Ž, Vlajović S, Jovanović D, Stojadinović D, Milenković Ž, Kovačević R
rad u celosti
UČESTALOST, LOKALIZACIJA I UZROCI LUMBOSAKRALNE RADIKULOPATIJE U NEUROLOŠKIH PACIJENATA
Petrović M, Gavrilović A, Tončev G
rad u celosti
UZROCI CEREBRALNIH NAPADA KOD DECE HOSPITALIZOVANE NA DEČIJEM ODELJENJU ZC VALJEVO U JEDNOGODIŠNJEM PERIODU
Spasić S, Mihailović S, Jocić B, Ranković V, Grujičić T
rad u celosti
TROMBOZA DUBOKIH VENA DONJIH EKSTREMITETA KAO ZNAK TUMORA U MALOJ KARLICI
Pejović T
rad u celosti
ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI LIPAZE KOD PACIJENATA LEČENIH U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC PRELIMINARNI REZULTATI
Nedeljković TI, Vučković Z, Radivojević S, Radovanović J, ĐokićLišanin M, Golubović U, Lješević S, Jančić Lj i Stanojevic M
rad u celosti
LIPIDNI STATUS KOD PACIJENATA SA DIJABETESOM I ATEROSKLEROZA
Golubović U, Radivojević S, ĐokićLišanin M, Vučković Z, Radovanović J, Jančić Lj i Nedeljković TI
rad u celosti
REZULTATI LEČENJA PACIJENATA SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM U AMBULANTI OPŠTE MEDICINE
Vasović J, Nikolić M
rad u celosti
OSNOVNE KLINIČKE ODLIKE PACIJENATA SA INFARKTOM MIOKARDA
Nikolić M, Vasović J
rad u celosti
EDEM PLUĆA U RADU LEKARA HITNE POMOĆI KRAGUJEVAC
Jestrović N, Gajić V, Gajić S, Petković J, Jovanović B, Spasić M
rad u celosti
UČESTALOST POZIVA ZAVODU ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC ZBOG BOLA U GRUDIMA
Petković, Tomović MS, Gajić V, Kitanović S
rad u celosti
URGENTNA KARDIOLOŠKA STANJA U RADU HITNE POMOĆI KRAGUJEVAC
Spasić M, Gajić V, Jestrović N, Petković J, Jovanović B, Gajić S
rad u celosti
HIPOGLIKEMIJSKA KOMA KAO POSLEDICA STRESA PRIKAZ SLUČAJA
Milojević D, Gajić V, Gajić S, Rašković A, Jovanović B
rad u celosti
UČESTALOST I RASPROSTRANJENOST MALIGNIH NEOPLAZMI NA TERITORIJI ŠUMADIJSKOG OKRUGA
Radovanović S, Milić Č, Kocić S, Gajević G
rad u celosti
INCIDENCA MORBIDITETA PACIJENATA U OPŠTOJ PRAKSI AMBULANTE "AERODROM" U KRAGUJEVCU
Gajić S, Gajić V, Jovičić M
rad u celosti
VANHOSPITALNI MORTALITET SA KOMORBIDITETOM NA PODRUČJU GRADA KRAGUJEVCA
Gajić S, Gajić V, Jovanović B, Rašković A
rad u celosti
DELIRIJUM TREMENS FAKTORI OD ZNAČAJA ZA MORTALITET
Ignjatović Ristić D, Obradovic Z, Markovic A, Lazarević J
rad u celosti
NASILNE SMRTI NA PODRUČJU GRADA KRAGUJEVCA
Rašković A, Gajić V, Jovanović B, Gajić S, Milojević D
rad u celosti
UPOTREBA IMUNOSUPRESIVNIH LEKOVA U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC U PERIODU OD 2000. DO 2006. GODINE
Ruzić Zečević D, Milovanović D, Folić M i Janković S
rad u celosti
ANALIZA PRIJAVA NEŽELJENIH ALERGIJSKIH REAKCIJA NA LEKOVE U KLINIČKOM CENTRU KRAGUJEVAC TOKOM PERIODA OD 5 GODINA
Folić M, Milovanović D, RužićZečević D i Janković S
rad u celosti
ANTIOKSIDANTNA AKTIVNOST BIOFLAVONOIDA I ATEROSKLEROZA
Vidin M i Nedeljkovic TI
rad u celosti
HIGIJENSKOSANITARNO STANJE U SEOSKIM AMBULANTAMA ŠUMADIJSKOG OKRUGA
Đonović N, Andrejević V, Radivojević B
rad u celosti
ODVIKAVANJE OD PUŠENJA
Toković S, Bokan B, Mitrović S
rad u celosti
STRES KOD RADNIKA HITNE POMOĆI
Jović M, Milutinović S, Živković D, Mladenović D, Videnović M
rad u celosti
ZNAČAJ KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE LEKARA OPŠTE PRAKSE U PREHOSPITALNOJ PRIMENI MERA OSNOVNE ŽIVOTNE POTPORE
Gajić V, Rašković A, Milojević D, Gajić S, Jovanović B, Lazarević O
rad u celosti
EDUKACIJA O DEKUBITUSU NA INTERNETU
Vlajić E, Cvetković Z
rad u celosti