Medicinski časopis Srpskog lekarskog društva  
okružne podružnice Kragujevac  

Osnovan 1961. godine     

 

 

  English Naslovna | O časopisu | Istorijat | Urednici i izdavači | Uputstvo autorima | Prethodni brojevi | Obaveštenja | Kontakt  


O Medicinskom časopisu

Medicinski časopis pokrenula je regionalna podružnica Srpskog lekarskog društva u Kragujevcu 1961. godine. Časopis je izlazio od 1961. do 1998. godine (volumeni 1-38), i nakon 2005. godine (od volumena 39) do danas. U Medicinskom časopisu objavljuju se originalni naučni, stručni i pregledni radovi, prikazi slučajeva, radovi iz istorije medicine i prikazi knjiga. Radovi pristigli na adresu časopisa podležu anonimnoj recenziji. Da bi bio prihvaćen za objavljivanje neophodno je da rad bude pozitivno ocenjen od strane oba recenzenta, po pravilu profesora univerziteta. Evaluacija dostavljenih radova obuhvata i sistematsku proveru na plagijarizam u okviru postojec´eg sistema koji podržava upravljanje uredjivanjem časopisa.

Osim četiri redovna broja, svaki volumen Medicinskog časopisa ima jedan ili dva suplementa. To su tematski brojevi, u kojima se najčešće objavljuju sažeci radova prikazanih na stručnim skupovima lekara (kao što su Oktobarski zdravstveni dani), a nekad i odabrani radovi u celosti. Nove sveske Medicinskog časopisa, od 2005. godine, dostupne su i u elektronskom obliku, na sajtu časopisa. Publikovane sveske časopisa se arhiviraju u štampanom i elektronskom obliku u odgovarajuc´im repozitorijumima Narodne biblioteke Srbije.

Medicinski časopis promoviše otvoren pristup svojim sadržajima i posebno ohrabruje slobodnu upotrebu materijala časopisa za lične, nekomercijalne, naučne, istraživačke, obrazovne, kulturne i svrhe javnog zdravlja. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili povezuju tekstove članaka u celini u ovom časopisu bez ikakve naknade i bez prethodnog zahteva za dozvolom izdavača ili autora.

Medicinski časopis ne naplaćuje podnošenje rukopisa ni publikovanje radova. Pre publikovanja prihvaćenog rada svaki od autora mora da obezbedi izjavu o rukopisu i prenosu izdavačkih prava Srpskom lekarskom društvu Okružnoj podužnici Kragujevac koja ima sva izdavačka prava na sadržaj časopisa, uključujuc´i štampanu i elektronsku verziju. Autori zadržavaju pravo na korišc´enje suštine rada u buduc´im vlastitim delima, uključujuc´i predavanja i knjige, pravo na reprodukciju rada za sopstvene potrebe, pod uslovom da kopije nisu ponuđene na prodaju i pravo na čuvanje članka u sopstvenoj arhivi. Prethodna dozvola od strane Srpskog lekarskog društva Sekcija Kragujevcu za korišc´enje sadržaja časopisa korisniku je potrebna samo ako takva upotreba obuhvata komercijalne, tržišne aktivnosti korisnika u cilju ostvarivanja profita.